SRITRANG HOTEL CONTACT FORM

Name :
Email :
Tel / Mobile :
Check In :
Check Out :
  Type of Room
Single Bed Room
Double Bed Room
Twin Bed Room
 
  Additional information or requirements?
 
 

การชำระเงินค่าห้องพักของการจองทาง e-mail
หลังจากที่ลูกค้าได้รับ e-mail ยืนยันกับทาง โรงเเรมศรีตรัง
ให้ลูกค้าโอนเงินชำระค่ีาห้องล่วงหน้ามาที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรัง
ชื่อ บัญชี พุทธ พิศาบดินทร์
เลขบัญชี 512-279539-5
- การชำระควรทำภายใน 3 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับ e-mail ยืนยันกับทางโรงเเรม
- หลังจากทาง โรงเเรมได้รับยอดเงินชำระจากลูกค้า จะยืนยันห้องผ่านทาง e-mail
- เชคอิน เวลา 13.00
- เชคเอาร์ เวลา 12.00
- ในกรณีลูกค้ามีทริป ทัวร์ ตอนเช้า สามารถเชคอินเช้าเเละฝากกระเป๋าไว้กับทาง  โรงเเรมจะบริการจัดเข้าห้องพักให้
- ลูกค้าสามารถ เลทเชคเอาร์ได้ เวลา 16.00 น. ค่าบริการ 300 บาท
- รถตู้รับส่ง สนามบิน - รร.ศรีตรัง ท่านละ 90 บาท
- รถตุ๊กๆ หัวกบ สนามบิน - รร.ศรีตรัง ค่าบริการ 150 บาท : 2 ท่าน
หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 075 218-122 (9.00-18.00)